Condicions de venda i accés al recinte

A continuació es detallen les condicions generals de venda d’entrades i accés a recinte del Festival INTERNATIONAL DUB GATHERING, (en endavant, “Festival”).

L’organitzador del Festival és la societat SONIDO POSITIVO, S.L. (Des d’ara “SP”), amb domicili a aquests efectes en Carrer Mossèn Elias número 14 de Benicàssim, CIF: B44513901, inscrita el 2018.11.09 en el Registre Mercantil de Castelló, Tom 1772, Foli 181, Inscripció 1 amb fulla CS-41.508. Correu electrònic de contacte: info@internationaldubgathering.com

La mera adquisició de l’entrada o invitació per al Festival, en qualsevol de les seves modalitats, comporta l’acceptació automàtica i incondicional de les següents condicions generals relatives a la venda d’entrades i accés a recinte del Festival (en endavant, “Condicions Generals”) :

1.- ENTRADA I ACCÉS A EL FESTIVAL

És important llegir bé el contingut de cadascuna de les entrades i els drets, obligacions i serveis que porta incorporats, ja que, després de la seva adquisició, no es podran canviar, llevat del que estipula la clàusula 4 i en l’apartat 7 de la clàusula 1.

1.1.- L’entrada adquirida durant la venda anticipada és un títol nominal pel que durant la compra se’t sol·licitaran les teves dades personals.

L’organització no es fa responsable de que aquesta sigui utilitzada per una persona diferent de la que aparegui en el document com a comprador i / o que sigui falsificada, duplicada o fotocopiada.

L’entrada adquirida durant la venda anticipada serà enviada per correu electrònic i s’ha d’imprimir i mostrar-se en les taquilles de l’entrada del Festival, al costat d’un document d’identitat vàlid (DNI, passaport …)

L’entrada únicament serà vàlida quan hagi estat adquirida en algun dels punts de venda detallats i / o canals de distribució autoritzats segons es detalla al web del Festival.

1.2.- Les entrades per al Festival i el Càmping podran adquirir també a les taquilles, que romandrà oberta els dies 25 – 26 i 27 de maig des de les 12:00 fins a les 03:00.

Les entrades a adquirides a la taquilla constitueixen un títol al portador, de manera que l’organització no es fa responsable de que aquesta sigui utilitzada per una persona diferent de la que realitzi la compra i / o que sigui falsificada, duplicada o fotocopiada.

1.3.- Durant tot el procés de venda poden arribar a existir sis (6) tipus d’entrades per al Festival:

 1. Entrada d’1 dia: La compra de l’entrada per a 1 dia de Festival concedirà el dret d’accés a l’àrea de festival des de l’obertura oficial de festival fins al tancament, només durant el dia seleccionat. Aquesta entrada dóna dret a tornar a accedir al recinte tantes vegades com calgui en el dia, dins dels horaris d’obertura i tancament. La compra d’aquest tipus d’entrada no inclou l’accés a l’àrea de càmping o a l’àrea de Camper.
 2. Entrada d’un dia amb accés a càmping: La compra de l’entrada per a 1 dia de festival concedirà el dret d’accés a l’àrea del Festival des de l’obertura oficial del festival fins al tancament, només durant el dia seleccionat. Aquesta entrada dona dret a tornar a accedir al recinte tantes vegades com vulgui durant el dia, dins dels horaris d’obertura i tancament. La compra d’aquesta entrada també concedirà el dret d’accés a l’àrea de Càmping i els seus serveis 1 dia dels 3 dies de durada del Festival, segons l’opció de compra triada, a partir del dia 25 de maig del 2023 a les 16:00 fins el dia 27 de maig del 2023 fins a les 16:00 h.
 3. Mini Abonament de 2 dies: Concedeix el dret d’accés a l’àrea de festival 2 dies consecutius, segons l’opció de compra triada, compresos entre l’obertura oficial de el festival i el tancament de la mateixa. L’accés a aquesta àrea serà possible dins dels horaris oficials d’obertura de festival. Aquest Abonament dóna dret a tornar a accedir al recinte tantes vegades com calgui en el dia, dins dels horaris d’obertura i tancament. La compra d’aquest tipus d’entrada no inclou l’accés a l’àrea de càmping o a l’àrea de Camper.
 4. Mini Abonaments de 2 dies amb accés a Càmping: Concedeix el dret d’accés a l’àrea del festival 2 dies consecutius, segons l’opció de compra triada, des del dia 25 de maig de 2023 fins al dia 27 de maig de 2023. Aquesta entrada dona dret a tornar a accedir al recinte totes les vegades que es vulgui durant el dia dins dels horaris d’obertura i tancament. La compra d’aquesta entrada també concedirà el dret d’accés a l’àrea de Càmping i els vostres serveis durant 2 dies dels 3 de durada del Festival, segons l’opció de compra triada, a partir del dia 25 de maig de 2023 a les 16:00 h fins al dia 27 de maig del 2023 fins a les 16:00 h
 5. Abonament Complet de 3 dies: La compra de l’Abonament Complet de 3 dies concedirà el dret d’accés a l’àrea de festival durant 3 dies, segons l’opció de compra triada, des de l’obertura oficial de festival fins al tancament del mateix. Aquesta entrada dóna dret a tornar a accedir al recinte tantes vegades com calgui en el dia, dins dels horaris d’obertura i tancament. La compra d’aquest tipus d’entrada no inclou l’accés a l’àrea de càmping o a l’àrea de Camper.
 6. Abonament complet 3 dies amb accés a Càmping: La compra d’aquest Abonament concedeix el dret d’accés a l’àrea del festival des del dia 25 de maig del 2023 fins al dia 27 de maig del 2023; i l’accés a l’àrea de Càmping i els seus serveis, des del dia 25 de maig del 2023 a les 16:00 h fins al dia 27 de maig del 2023 fins a les 16:00 h. Aquest Abonament dona dret a tornar a accedir al recinte tantes vegades com vulgui durant el dia.

1.4.- Els horaris detallats en aquest punt podran ser modificats per l’organització en cas de necessitat, sent degudament comunicats els nous horaris a la pàgina web del Festival.

1.5.- Característiques específiques de les entrades, abonaments i mini abonaments amb accés a la zona Glamping i opció d’àrea Camper amb / sense electricitat.

 1. L’accés al Càmping està reservat exclusivament als assistents del Festival, per això cal disposar de l’entrada del Festival per poder adquirir també la del Càmping. En cas d’haver adquirit l’Abonament Complet de 3 dies sense haver adquirit l’accés al Càmping, aquest últim podrà adquirir-se de forma posterior a les taquilles del Festival, en cas que hi hagi disponibilitat.
 2. L’entrada Camper es podrà adquirir de manera en línia o en arribar al Festival, en cas d’existir disponibilitat. Només les persones que hagin adquirit l’entrada al festival podran adquirir addicionalment l’entrada Camper. El preu de l’entrada Camper no es prorraterà sent la mateixa quantitat independentment del número de dies d’assistència. El complement camper dóna dret a l’accés gratuït al càmping per a dues persones. Si el grup és més gran de dos els altres si necessitaran adquirir accés al Càmping.
 3. L’accés a l’àrea Glamping està reservat exclusivament als assistents del Festival, les entrades es poden comprar directament des del web del Festival, per poder accedir-hi cal disposar de l’entrada del Festival i adquirir també la del Glamping. El servei de Glamping ofereix l’empresa Festents, Rototom no es fa responsable del servei prestat per aquesta empresa.
 4. L’àrea Camper permet l’acampada exclusivament d’autocaravanes i vehicles equipats per dormir.
 5. Al comprar aquest tipus d’entrades, abonaments o mini abonaments s’estan acceptant tots els termes i condicions previstos per a l’accés a l’àrea de càmping i a l’àrea de Camper.

1.6.- Tiquets de menors, jubilats i discapacitats:

 1. Els menors de 13 anys (complerts el dia que comenci el Festival) i els majors de 65 anys (complerts el dia que comenci el Festival) accediran de forma gratuïta a el festival. L’accés de el menor estarà condicionat en tot moment a l’acompliment dels requisits especificats en el punt 5.2. de les presents Condicions Generals.
 2. També podran accedir de forma gratuïta a aquelles persones que es vegin afectades per una discapacitat superior al 65%, la qual s’ha de justificar mitjançant el corresponent certificat acreditatiu de discapacitat. Els beneficiaris podran ser tots aquells que pateixin una discapacitat que els produeixi greus dèficits motors. Així com quan es vegin afectats per ceguesa, sordesa o handicaps greus. Si alguna de les persones afectades per alguna discapacitat requereix l’atenció d’un acompanyant, d’acord amb el grau de la seva discapacitat, dit acompanyant també podrà accedir de forma gratuïta. Referent a això, l’acompanyant rebrà una sola polsera, de caràcter intransferible, que li permetrà l’accés a l’interior a el festival només durant el temps en què la persona a la qual està assistint romangui en el mateix.

1.7.- Un cop adquirida l’entrada no podrà ser canviada ni retornat el seu import sent l’adquisició de la mateixa ferma i incondicional, excepte en cas de cancel·lació del Festival, en els termes previstos en aquestes Condicions Generals.

1.8.- Per a gaudir de la seva plena eficàcia i dels drets incorporats, l’entrada ha d’estar completa i en condicions adequades.

1.9.- L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat que permeten garantir la seva autenticitat.

1.10.- L’organització no es fa responsable de les entrades que no s’hagin adquirit en els punts de venda oficials.

1.11.- Tota entrada esmenada, trencada, o amb indicis de falsificació o alteració habilitarà a l’organització del Festival per privar al seu portador de l’accés al recinte, sense perjudici de el dret a emprendre les mesures legals oportunes contra el o els presumptes falsificadors de les entrades.

1.12.- La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor oa tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos, enunciativa però no limitativament, concursos, regals i / o sortejos) , associada al posseïdor de l’entrada o tercer. L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant i / o usuari no autoritzat a indemnitzar a l’organització amb l’import dels danys i perjudicis causats. En aquests supòsits l’entrada quedarà anul·lada amb caràcter immediat.

1.13.- L’organització del Festival lliurarà uns passis d’invitació -anomenats Pases- a aquelles persones que lliurement decideixi.

2.- RETIRADA DE L’ENTRADA I BESCANVI PER LA POLSERA

2.1.- L’entrada haurà de ser canviada per una polsera a l’arribada a al recinte de celebració del Festival en els llocs de bescanvi habilitats a l’efecte i durant els horaris i la metodologia que han de ser degudament publicats.

2.2.- Un cop s’hagi canviat aquesta entrada per la polsera a la zona destinada per a això, la polsera passa a ser l’element que certifica el dret adquisició i s’haurà de mantenir posada al canell durant tots els dies que duri el Festival.

2.3.- La pèrdua de la polsera, suposarà la pèrdua de el dret d’entrada i / o permanència en el recinte.

2.4.- L’organització adverteix que no s’admetran polseres obertes, manipulades, danyades o trencades.

2.5.- Per abandonar temporalment el recinte i per entrar de nou caldrà conservar la polsera durant tots els dies de durada del Festival.

2.6.- Només la persona que hagi adquirit l’entrada o el titular nominatiu de la mateixa podrà canviar la polsera. Per a això ha d’exhibir la mateixa de forma conjunta amb el seu DNI o passaport en els llocs de bescanvi habilitats a l’efecte.

2.7.- En cas d’entrades o accés de menors d’edat, a més dels requisits anteriors, s’han de seguir les especificacions pròpies de el dret d’admissió de menors que es recullen en la clàusula 5.2 d’aquestes condicions generals.

3.- SUSPENSIÓ, CANCEL·LACIÓ O ANUL·LACIÓ DEL FESTIVAL

3.1.- L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre el Festival, en qualsevol moment, per qüestions raonables dins de la gestió ordinària d’un festival de les característiques de l’INTERNATIONAL DUB GATHERING.

3.2.- La cancel·lació d’alguna de les bandes per causes alienes al control de l’organització no donarà dret a la devolució de l’import de l’entrada. No obstant això, l’organització farà tots els esforços per evitar que aquesta cancel·lació pugui crear un inconvenient als assistents al Festival, com poden ser, entre altres, reorganitzar l’horari o substituir la banda cancel·lada per algun altre grup.

3.3.- L’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada per al cas que es cancel·li la totalitat de les actuacions musicals que componen el cartell de Festival. En aquest cas, la devolució es podrà efectuar per l’organització dins del termini de trenta dies després de la data de comunicació pública de la cancel·lació. En cas de procedir la devolució, per aquest o qualsevol altre motiu, el cost de distribució que els canals de venda s’apliquen a el preu de l’entrada, no serà retornat en cap cas per l’organització, atès que aquesta no és preceptora d’aquest import i que la prestació d’aquest servei es s’entén realitzada en el moment de la compra de l’entrada.

3.4.- No obstant el que estableixen els punts 3.2 i 3.3, de manera excepcional i per raons de seguretat, també es produirà la cancel·lació de la resta de les actuacions del dia corresponent si dues bandes que constitueixin el cap del cartell d’aquesta jornada cancel·lessin de manera simultània, sempre que l’organització no pogués reorganitzar els horaris. Així, si el Festival, tot i les cancel·lacions, pogués reorganitzar els horaris, de tal manera que no quedessin vacants els slots corresponents a les actuacions cancel·lades, l’organització no es veurà obligada a la devolució dels imports.

3.5.- La suspensió o modificació del Festival no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, quan la mateixa es produeixi un cop començat el Festival i que la suspensió o modificació en qüestió es degui a causa de força major.

3.6.- La cancel·lació, total o parcial, del Festival per causes de força major en cap cas donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada.

3.7.- En el cas que el Festival fos cancel·lat per causes de força major, l’organitzador no haurà de procedir a la devolució de l’import de l’entrada, sempre que ofereixi a l’assistent una entrada equivalent a l’entrada original per a una nova data establerta per l’organitzador, que no podrà ser en cap cas posterior a un any des de la data de cancel·lació.

3.8.- Sense perjudici de l’anterior, l’organitzador, en el supòsit de cancel·lació, suspensió o modificació del Festival, en cap cas assumirà costos que siguin responsabilitat de l’assistent, com ara, despeses de desplaçament, transport, allotjament, menjar o beguda.

4. CANVI DE TITULARITAT DE L’ENTRADA

4.1.- Les entrades comprades mitjançant venda anticipada no són reemborsables, llevat del que estipula el punt 1.7. Si bé, podran ser cedides a tercers efectuant un “canvi de titularitat” a través del sistema de venda en línia. El comprador haurà de pagar la diferència de preu que s’hagi produït entre la data de compra i la data del canvi.

5. DRET D’ADMISSIÓ

5.1.- L’organització es reserva el dret d’admissió a l’Festival.

5.2.- L’organització estableix els següents requisits per a l’accés i permanència dels menors a les activitats de Festival:

 1. Els menors entre 16 i 17 anys d’edat podran accedir al Festival sempre que comptin amb una autorització signada per part de tutor legal del menor.
 2. Els menors de 16 anys d’edat, a més de comptar amb la preceptiva autorització, hauran d’anar acompanyats pel seu pare, mare o tutor legal en tot moment, sent responsable el tutor dels actes del menor dins el recinte del Festival. A l’interior del recinte, la no localització de el tutor juntament amb el menor podrà suposar la guarda de el menor fins que el tutor aparegui i l’expulsió immediata de tots dos, quedant exonerada la responsabilitat de promotor en la custòdia o cura de al menor.
 3. Els pares de menors de 13 anys d’edat, perquè aquests puguin accedir a recinte del Festival, han d’emplenar una autorització específica en taquilla de forma prèvia a l’ingrés al recinte. Als menors de 13 anys se’ls atorgarà una polsera identificativa en la qual figuri el telèfon d’un dels pares o tutors legals. El menor haurà de portar posada aquesta polsera en tot moment mentre es trobi dins del recinte de festival.

En els casos anteriors, els menors han de lliurar, juntament amb l’entrada o en cas dels menors de 13 anys en el moment d’accés al Festival, una autorització degudament signada pel pare, mare o tutor legal del menor en què aquests assumeixin una total responsabilitat respecte a l’accés del menor al recinte. A més, tant el menor de 18 anys d’edat com, si és el cas, la persona que l’acompanyi, hauran de lliurar, juntament amb l’autorització, una fotocòpia d’un document que els identifiqui (DNI, passaport, llibre de família, etc.) i presentar, per a la seva comprovació, l’original de el mateix document. Si no lliurar-se els documents assenyalats, l’organització es reserva el dret a denegar l’entrada a el menor, sense que això generi d ret algun devolució de l’import de l’entrada abonada de el menor i, si escau, del seu acompanyant.

En tot cas, queda prohibit el consum d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, podent procedir a l’expulsió del menor, i acompanyant en el seu cas, que infringeixi aquestes prohibicions, sense que això generi cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada de el menor i, en el supòsit de menors de 16 anys, del seu acompanyant. En el moment de canviar l’entrada, a tot menor de 18 anys se li lliurarà una polsera identificativa que no se li pot vendre alcohol a cap de les instal·lacions del recinte. El menor haurà de portar posada aquesta polsera en tot moment mentre es trobi dins del recinte de festival.

Per tal com és físicament impossible demanar la documentació a tots els assistents al Festival, l’organització no es fa responsable d’aquells menors que romanguin al recinte contravenint les indicacions expressades en aquesta clàusula.

Podràs descarregar el document d’autorització per a menors en la pàgina oficial del Festival.

5.3.- Per el seu accés als recintes on se celebrin tant les activitats musicals com les extramusicals, el públic podrà ser registrat a l’entrada, no es permetrà la introducció d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o estiguin prohibits per la normativa vigent , així mateix no podran introduir-se en els esmentats recintes càmeres fotogràfiques, de vídeo o gravadores professionals o de qualsevol altra naturalesa. En el cas que alguna persona de el públic sigui descoberta gravant o fixant les activitats que es desenvolupen al Festival en qualsevol tipus d’aparell o dispositiu podrà ser expulsada del recinte que correspongui.

5.4.- Per motius de seguretat, a les zones del recinte del Festival està prohibit l’accés de qualsevol tipus de vehicle a motor.

5.5.– Per raons organitzatives i de seguretat i higiene no es podrà introduir en el recinte del Festival ni beguda ni menjar. Dins el recinte del Festival es troben diversos llocs de menjar i beguda amb la suficient varietat i informació sobre els preus.

5.6.- A les zones de Glamping i de Camper estarà prohibida la introducció d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

5.7.- L’organització podrà denegar l’accés o expulsar del recinte a aquelles persones que: (i) puguin provocar o hagin provocat situacions de risc, perill, baralles, aldarulls o comportaments anàlegs; (II) puguin dificultar o hagin dificultat el normal desenvolupament dels espectacles; (III) portin drogues o es troben segons criteri de l’organització en estats d’intoxicació aparent o potencial; i, en tot cas, (iv) portin qualsevol objecte que l’organització consideri perillós a l’entorn de l’esdeveniment (pirotècnia, armes, ampolles, objectes de vidre, punters làser, etc., …); o (v) no segueixin les instruccions que en tot moment dicti l’organització i / o les que s’estableixen en aquestes condicions generals.

5.8.- L’organització en cap dels casos anteriors retornarà l’import satisfet a aquelles persones a les que se’ls hagi denegat l’accés o que siguin expulsades de qualsevol dels recintes del Festival.

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IMATGE, VEU I NOM

6.1.- Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol altres que donessin lloc amb motiu de la celebració del Festival.

6.2.- El tenidor de l’entrada o polsera que accedeixi a recinte del Festival, consent i autoritza de manera expressa i inequívoca al fet que la seva imatge i veu puguin fixar-se en suports durant la celebració de l’esmentat esdeveniment i posteriorment puguin ser difoses per l’organització o tercer autoritzat a qualssevol mitjans de comunicació per a la difusió promocional i / o comercial del Festival.

En el cas dels menors, l’adquisició de l’entrada o l’accés de menors acompanyats, juntament amb la preceptiva autorització suposa, per part dels responsables legals, l’autorització per a l’enregistrament i difusió de la imatge i veu dels menors segons es s’especifica en el paràgraf anterior.

7. DADES PERSONALS

Per a la política de protecció de dades de caràcter personal pot revisar la nostra política de privacitat.

8. RESERVA LEGAL

L’organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tant civils com penals que consideri oportunes contra els causants de qualssevol intents d’estafa, aplanament i / o per danys causats a l’organització, directament o indirectament.